Medarbetares Säkerhet

Global miljö och hälsa
Celgenes viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi strävar efter att ha en säker, hälsosam och miljömässigt ansvarsfull arbetsmiljö för våra medarbetare och besökare på våra anläggningar. Vår målsättning är att vara världsledande i våra globala program för miljö, hälsa och säkerhet (EHS, Environment, Health and Safety) för att effektivt minimera arbets- och miljörisker. Vi säkerställer alla medarbetares hälsa och säkerhet så att vi kan upprätthålla den här målsättningen och fortsätta attrahera de bästa medarbetarna på alla nivåer inom organisationen.

Celgene övervakar, spårar och rapporterar rutinmässigt företagets hälsa och säkerhet, och granskar kontinuerligt risker för att kunna skydda medarbetarna bättre. Det är särskilt viktigt för personal med arbeten som innebär en hög risk för sjukdomar, till exempel laboratoriepersonal som hanterar en mängd olika kemikalier och biologiska material, och anläggningspersonal som utför åtgärder som kan inbegripa skadliga material och ämnen. För de här medarbetarna finns förebyggande utbildning, rådgivning och riskutbildning, och vid behov behandlingsprogram med fokus på potentiellt allvarliga sjukdomar.

Principer:
Integrera miljö-, hälso- och säkerhetsmål i våra affärsstrategier och affärsplaner.

Följa lagar, standarder och förordningar om miljö, hälsa och säkerhet i alla länder där vi gör affärer.

Utbilda medarbetarna inom miljö, hälsa och säkerhet och tillhandahålla utbildning för att hjälpa medarbetarna att utföra sina uppgifter.

Sträva efter en skadefri och miljömässigt hållbar arbetsplats enligt övertygelsen att incidenter, skador och miljöutsläpp kan förebyggas och genom att implementera lämpliga åtgärder för riskhantering.

Agera ansvarsfullt och kommunicera öppet med kunder, grannar, medarbetare, myndighetspersoner och andra intressenter när det gäller våra produkters och verksamheters säkerhetsprofiler.

Främja miljö-, hälso- och säkerhetsetik inom ledningen genom att ange prestationsmål i våra affärsstrategier.

EHS-kultur

Celgene EHS, Working Together to Minimize Risk

 

Viktiga EHS-initiativ har bidragit till en kultur där personalen uppmuntras att göra det rätta och känna att de kan rapportera och åtgärda både säkerhetsincidenter och farliga förhållanden och beteenden. Bland de viktiga globala EHS-initiativen under 2014 finns:

 • Processäkerhet – Integrera krav tidigt i tekniköverföringsprocessen för både tillverknings- och FoU-processer.
 • Riskförebyggande arbete – Minimera risker genom medvetenhet om riskförebyggande arbete, omfattande utbildning samt olycks-/tillbudshantering och uppföljning.
 • Biosäkerhet – Fokusera på biosäkerhet vid tillverkningen och uppmuntra ett proaktivt synsätt för att minska risker.
 • Hälso- och säkerhetsutbildning – Tillhandahålla erforderlig utbildning tvärfunktionellt och globalt. Fortsätta att öka EHS-medvetenheten via program som lämpar sig för företaget baserat på identifierade risker.
 • Hantera skada/sjukdom/incidenter – Hantera risker proaktivt. Genomföra analyser av grundläggande orsaker. Uppmuntra rapportering och korrigering av tillbud.
 • Ergonomi – Tillhandahålla ett globalt program och fokusera på regionala krav och bestämmelser samt riskhantering.

För att förbättra EHS-kulturen fokuserar hanteringssystemen på de största potentiella säkerhetsriskerna för personal inom FoU, tillverkning, fältarbete och administrativa kontor. Tidig rapportering om farliga förhållanden eller potentiella risker uppmuntras särskilt eftersom tidig rapportering genomgående genererar mindre allvarliga följder.

Under 2014 införde Celgene ett kraftfullt ergonomiprogram och gjorde det tillgängligt för alla medarbetare och direkt övervakade leverantörer. Ergonomi är den tillämpade vetenskapen att anpassa uppgiften till operatören för att maximera produktiviteten och minska obehag, trötthet och skador för operatören. Målet med programmet är att anpassa arbetsmiljöer till personalen för att göra jobben säkrare, bekvämare och mer effektiva. Vi ger personalen praktisk ergonomisk information om arbetstekniker, utrustning, övningar och hur man förebygger skador. Allt eftersom vårt ergonomiprogram har utvecklats har vi sett en betydande minskning av ergonomiska skador.

I Boudry och andra schweiziska anläggningar har prioriteten varit krisberedskap och tillhörande beredskapsplaner, förbättring av medicinskt stöd och att tillhandahålla hjälp till andra avdelningar på schweiziska anläggningar. Här ingår att ge EHS-stöd till Celgene Chemicals verksamhet i Zofingen. Under 2014 deltog alla kollegor från de här anläggningarna i implementering av och utbildning i de fem kardinalreglerna som främjar säkert beteende och undvikande av person- och/eller egendomsskador.

Friskvård
Investeringen i våra medarbetare gäller även deras hälsa och välbefinnande, och Celgene erbjuder många program, tjänster och utbildningsmöjligheter för en sund livsstil.

Kost- och motionsprogram

 • Food For Thought-initiativ som främjar näringsrik och hälsosam mat på anläggningarnas kafeterior
 • Subventionerad träning för berättigade medarbetare i USA och Europa
 • Fitnesscenter på utvalda Celgene-anläggningar
 • Hälsosamma matalternativ på arbetsplatser och möten
 • Programmet Weight Watchers® at Work
 • Nationella webbseminarier som fokuserar på ämnen som ekologiska livsmedel, program för hjärthälsa, stressreducering och influensasäsongen
 • Möten i Europa med aktiva teambuilding-aktiviteter
 • Stöd (utbildning eller ekonomiskt) till medarbetare som deltar i evenemang inom löpning, cykling och andra sporter
 • Stöd till medarbetare som tillsammans utövar lagsporter inom lokala idrottsarrangemang

Hälsoprogram

 • Vi föregår med gott exempel i USA genom sjukförsäkringar för cancerbehandlingar för våra medarbetare
 • Blodtrycksscreening
 • Nationella influensavaccinationer
 • Förmånsplaner som ger anställda i USA och deras medförsäkrade åtkomst till bra sjukvård och gratis eller billiga rökavvänjningsbehandlingar
 • Friskvårdsincitament för årlig hälsoundersökning, koloskopi, mammografi och program för gravida
 • Mammografiundersökningar på plats på Celgenes anläggningar i New Jersey
 • Tillgång till programmet Quit for Life® från American Cancer Society® som hjälper deltagarna med kunskap och beteendestrategier för att sluta röka för gott via anpassade program och en onlinecommunity som stöd
 • Årliga hälsomässor i USA som erbjuder kostnadsfria hälsoundersökningar, utbildningsresurser och representanter från olika hälsorelaterade myndigheter och organisationer

I Storbritannien hanteras hälsa och välmående via månatliga evenemang som fokuserar på säkerhet och att balansera arbete och privatliv. Här ingår en ”nyårslöfte”-hälsoundersökning, sommaraktiviteter och evenemang som sammanfaller med nationella kampanjer, till exempel för att öka medvetenheten om bröst- och prostatacancer. Celgenes fältteam får också meddelande om de olika aktiviteterna och alla medarbetare får gåvor och incitament för en sundare livsstil, till exempel stegräknare, återanvändbara vattenflaskor och utrustning för rengöring av arbets- och hemmiljö.

I Storbritannien fokuserar vi primärt på balansen mellan arbete och privatliv för att se till att medarbetarna hanterar tiden effektivt och för att skapa en stressfri arbetsmiljö. Vår Resilience Workshop uppmuntrar och hjälper medarbetarna att skapa den här balansen via utbildning om hur man hanterar stress och diskuterar de bästa metoderna för samarbete i teammiljöer. Workshopen syftar till att få motståndskraftiga och proaktiva medarbetare. Återkoppling används för att fastställa hur våra medarbetares balans mellan arbete och privatliv ska förbättras, både för individerna och teamen. Balansen mellan arbete och privatliv diskuterades även i Culture Enquiry, en gruppdiskussion och ett samarbete för att skapa en tydlig och konsekvent attityd för den kultur som medarbetarna vill se på arbetsplatsen. Diskussionerna fokuserade även på korrekt kommunikation, miljön på arbetsplatsen, uppförandekoder och andra närliggande ämnen.

Ett obligatoriskt program för alla fältbaserade medarbetare och långdistansförare i Storbritannien är Advanced Driver Training. Utbildningen förbättrar kompetensen i defensiva och bränsleeffektiva körtekniker och ett systematiskt sätt att hantera risker. Programmet tar också upp hur man korrekt bedömer fordon, vägförhållande, trafikmönster och trafikförhållanden.

CEO Cancer Gold Standard
I december 2014 fick Celgene som ett av endast tre biofarmaceutiska företag ackrediteringen CEO Cancer Gold Standard både i USA och globalt. Utmärkelsen är ett erkännande för vårt arbete med förebyggande, tidig upptäckt och behandling av cancer för våra medarbetare världen över. Gold Standard är ett lättanvänt ramverk för arbetsgivare i alla branscher och storlekar som vill bidra till medarbetarnas och deras familjers hälsa. För att uppnå Gold Standard-status måste arbetsgivarna granska och utvärdera sitt engagemang för medarbetarnas hälsa, vidta åtgärder för att säkerställa hälsa och välmående på arbetsplatsen och minska cancerriskerna på arbetsplatsen.

Gold Standard övervakas av CEO Roundtable on Cancer, en ideell organisation som består av vd:ar. Organisationen grundades av före detta presidenten George H. W. Bush och skapades i samarbete med National Cancer Institute, ledande cancercentra och framträdande hälsoorganisationer.

CEO Cancer Gold Standard logo

En av de viktiga hörnstenarna i CEO Cancer Gold Standard är tobaksavvänjning på arbetsplatsen. Användning av tobak är en av de främsta förebyggningsbara orsakerna till sjukdom och för tidig död. I nuläget dör omkring 5,4 miljoner människor varje år på grund av tobaksrelaterade sjukdomar. Siffran förväntas stiga till fler än 8 miljoner per år 2030.

För att skapa en sund arbetsmiljö för alla medarbetare, leverantörer och besökare har alla Celgenes campus och anläggningar blivit tobaksfria miljöer. Policyn för en röknings- och tobaksfri miljö förbjuder användning av tobak på alla företagets platser, inklusive fastigheter, byggnader, uthyrda byggnader, företagsfordon och företagssponsrade möten. Det finns inga särskilt avsedda rökområden eftersom all typ av tobaksanvändning anses vara farlig. Dessutom bidrar Celgene till receptfria rökavvänjningsprodukter och online-program för rökavvänjning för anläggningarna i USA och Kanada.