Styrning

Effektiv bolagsstyrning
Celgene Corporation säkerställer proaktivt att dess policies och metoder är ett stöd för en stark bolagsstyrning, transparens och ansvarighet. Kulturen på Celgene bygger på integritet, etik, sunt beslutsfattande och uppförande som återspeglar våra värderingar och vårt åtagande för patienter.

Vår mycket engagerade och oberoende styrelse tar bolagsstyrning på stort allvar, och hjälper oss att förutse och införa de bästa metoderna i vår affärsmodell

Det här är våra styrelsemedlemmar och kommittéer

Principer för bolagsstyrning
Celgenes Principer för bolagsstyrning utgör ramverket för styrningen av företaget och hjälper styrelsen att utföra sina skyldigheter. Principerna återspeglar styrelsens åtagande att övervaka så att policies och beslutfattningsprocesser är effektiva, både på styrelse- och ledningsnivå. Syftet är att på lång sikt maximera aktieägarnas värde.

Uppförande- och etikkod
Celgene grundades på principerna om ärlighet, integritet och ansvarighet. De här viktiga begreppen utgör ramverket för företagets vision, mission och värderingar och grunden till vår Uppförande- och etikkod.

Etikkod för ekonomichef
Celgenes vd, ekonomichef och alla medarbetare på ekonomiavdelningen följer vår etikkod för ekonomichefer.

Regelföljsamhet och etik
Celgenes program för regelföljsamhet och etik är avsett att utbilda och att främja en atmosfär som uppmuntrar en öppen kommunikation om frågor kring etik och regelföljsamhet. Programmet ska också ge alla medarbetare en rimlig uppfattning om hur de ska upptäcka och rapportera potentiella överträdelser.

Celgenes uppförande- och etikkod beskriver de viktigaste riskområdena och de principer som ska styra medarbetarnas agerande.

Offentlig politik och politisk aktivitet
För företag inom den privata sektorn är det viktigt och lämpligt att engagera sig i offentlig politik. På Celgene anser vi att det är mycket viktigt att samarbeta med beslutsfattare för att säkerställa att politiken stödjer medicinsk innovation och patienters tillgång till livsavgörande läkemedel. Vi engagerar oss i offentlig politik för att förbättra livet för patienter och förändra människors hälsa via nyskapande vetenskap och löftet om att alltid sätta patienterna i centrum.