Användarvillkor

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT BESÖKA DENNA HEMSIDA GODKÄNNER DU ATT FÖLJA OCH VARA BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

Denna webbplats har utvecklats av Celgene Limited (nedan kallat Celgene). Observera att även om denna webbplats drivs, kontrolleras och uppdateras av Celgene i Storbritannien underhålls webbplatsen på servrar som är placerade i USA och Schweiz.
 

Viktig juridisk information

Informationen och materialet på denna webbplats är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk vård eller vård av en kvalificerad läkare. Materialet på denna webbplats och korrespondens från webbplatsen presenteras endast i informationssyfte. Webbplatsen erbjuder inte och är inte avsedd att erbjuda personliga medicinska diagnoser eller patientspecifika behandlingsråd, och informationen på webbplatsen kan inte och ska inte användas som underlag för diagnos eller val av behandling. Celgene rekommenderar starkt alla användare med hälsoproblem att konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 

Framåtsyftande uttalanden

Webbplatsen kan innehålla vissa framåtsyftande uttalanden (forward-looking statements) som involverar kända och okända risker, förseningar, osäkerheter och andra faktorer utanför företagets kontroll som kan göra att faktiska resultat och prestationer avviker väsentligt från resultat och prestationer som antyds i sådana uttalanden. Dessa faktorer kan vara resultat av aktuella eller pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter, åtgärder från FDA, EMEA och andra tillsynsmyndigheter och faktorer som beskrivs i Celgenes och dess relaterade enheters offentliga rapporter. Celgene påtar sig ingen skyldighet att uppdatera dessa framåtsyftande uttalanden till följd av ny information, nya händelse eller ny utveckling.
 

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats, inklusive och utan begränsning av all text, alla bilder och alla dokument som är publicerade här, ägs av och är föremål för upphovsrätt som tillhör Celgene eller dess relaterade enheter med alla rättigheter förbehållna, och får inte modifieras, distribueras, kopieras, publiceras eller överföras utan föregående skriftliga medgivande från Celgene. Material får endast laddas ned för personlig och icke-kommersiell användning, under förutsättning att alla copyright-meddelanden och annan identifierande information bibehålls på nedladdat eller kopierat material. Alla produkt- och handelsnamn som visas på denna webbplats är varumärken som tillhör Celgene eller dess relaterade enheter. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller annat proprietärt material är uttryckligen förbjudet.
 

Icke-konfidentiell/generisk information

All kommunikation till dig från Celgene via denna webbplats ska anses vara icke-konfidentiell och generisk. Celgene skall fritt kunna använda information, inklusive utan begränsning av idéer, koncept, sakkunskap och tekniker som ingår i sådan kommunikation för alla ändamål, inklusive utan begränsning av utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information, utan ersättning till dig och utan att ange källan.
 

Dataskydd

Celgene behandlar dina personliga data i enlighet med våra policies vilka finns med i denna text som referens. De finns tillgängliga genom att följa länken www.celgene.se/sekretesspolicy eller genom att klicka på orden “Privacy Policy” i nedre högra hörnet. Du samtycker till att informera oss skyndsamt om du blir medveten om att någon av de personliga data vi sparat är felaktig eller inaktuell. Följaktligen accepterar vi inget ansvar för någon, förlust, kostnad, skada eller trångmål som orsakas av vårt rimliga antagande att data som du tillhandahåller oss är korrekt.
 

Tredje parts webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Celgene tillhandahåller länkarna enbart som en service, och införandet av en sådan länk innebär inte att Celgene godkänner tredje partens webbplats, dess innehåll eller produkter och tjänster som finns tillgängliga där. Celgene tar inget ansvar för information eller innehåll som finns på andra webbplatser. Du öppnar andra webbplatser på din egen risk och webbplatserna kan regleras av egna användningsvillkor som du kan vara föremål för.
 

Friskrivning från garantier

Celgene har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten av informationen och innehållet i detta dokument: genom att använda denna webbplats accepterar du att allt material, all information och alla tjänster tillhandahålls “I BEFINTLIGT SKICK” och Celgene lämnar ingen utfästelse eller garanti för riktigheten, tillförlitligheten, aktualiteten, användbarheten eller lagligheten för informationen i detta dokument, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i tredje parts rättigheter.
 

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska varken Celgene eller dess relaterade enheter vara ansvariga gentemot dig för skador eller men, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller skadestånd, utebliven intäkt eller skador orsakade av förlust av data eller avbrott i verksamheten, till följd av eller i samband med din användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller dess innehåll.
 

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Celgene och dess relaterade enheter skadelösa från och mot alla anspråk eller krav från tredje part, och alla tillhörande skulder, kostnader, skador och utgifter som uppstår ur eller i samband med visning eller användning av denna webbplats innehåll eller information du har överfört till eller via denna webbplats, ditt brott mot någon av tredje parts rättigheter eller ditt brott mot dessa användningsvillkor.
 

Domsrätt

Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Du samtycker oåterkalleligen till den exklusiva domsrätten för domstolarna i London för varje handling som härrör från din användning av denna webbplats eller dess innehåll.
 

Förbehåll av rätt

Celgene förbehåller sig rätten att inskränka, avsluta eller begränsa din åtkomst till denna webbplats när som helst, med eller utan föregående meddelande. Celgene förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin webbplats, sina riktlinjer och dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Du uppmanas att granska användarvillkoren från tid till annan och notera eventuella ändringar eller tillägg som gjorts.
 

Hur kontaktar jag er för att få mer information?

Här finner du kontaktinformation.

Om du har frågor angående vårt dataskydd eller för att få mer information om dataskydd hos Celgene så kan du kontakta vår europeiska dataskyddtjänsteman (European Data Protection Officer) genom att fylla i kontaktformuläret Datasskydd,

Du kan även kontakta oss via post:

Celgene AB
Box 1014
16421 Kista
Sweden.