Akut Myeloisk Leukemi (AML)

Akut myeloisk leukemi (AML) är en blod- och benmärgscancer. Det är den vanligaste typen av akut leukemi hos vuxna och kallas även myeloid leukemi.

I normal benmärg utvecklas stamceller (omogna celler) till mogna blodceller. En stamcell kan bli en myeloid stamcell eller en lymfoid stamcell. De lymfoida stamcellerna utvecklas till en typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter. De myeloida stamcellerna utvecklas till en av följande tre typer av mogna blodceller:

  • Röda blodkroppar som för med sig syre och andra material till alla kroppens vävnader.
  • Vita blodkroppar som bekämpar infektioner och sjukdomar.
  • Blodplättar som hjälper till att förhindra blödning genom att bilda koagel.

Leukemi är en grupp maligna benmärgssjukdomar (blodcancer) som orsakar en okontrollerad tillväxt av omogna benmärgsceller, som ofta hamnar i perifert blod.

Akut myeloisk leukemi är inte en enda sjukdom. Det är faktiskt en grupp relaterade sjukdomar, och det är viktigt att komma ihåg att prognosen och hur man svarar på behandling varierar beroende på vilken undertyp av akut myeloisk leukemi patienten har. Behandlingsalternativen för varje patient baseras på undertypen av AML och prognostiska faktorer.

AML-symptomen orsakas av att omogna vita blodkroppar ackumuleras i den normala benmärgen. Ackumuleringen av vita blodkroppar i benmärgen hämmar produktionen av normala blodceller, vilket leder till ett minskat antal röda blodkroppar, blodplättar och normala leukocyter. De viktigaste symptomen är trötthet, andfåddhet, blåmärken, problem med koagulering och ökad risk för infektion. Även om vissa riskfaktorer är kända idag är den specifika orsaken till AML fortfarande oklar. Precis som med annan akut leukemi fortskrider AML snabbt och kan vara dödlig inom några veckor eller månader om den inte behandlas korrekt.

AML är en potentiellt botbar sjukdom. Den inledande behandlingen består för de flesta patienter av cellgiftsbehandling som syftar till att minska antalet leukemiceller. Vissa patienter kan få en benmärgstransplantation. För närvarande fokuserar forskning relaterad till AML på att klarlägga orsaken till AML, att identifiera de bästa diagnostiska markörerna vid utveckling av nya metoder för att upptäcka kvarvarande sjukdom efter behandling och utvecklingen av nya riktade läkemedel och terapier.