Delning av data från kliniska prövningar

Celgene verkar för datadelning som ansvarsfullt återspeglar alla parters intressen, inklusive att skydda patienters integritet, innovatörens immateriella rättigheter och andra incitament för innovation. Dessutom står Celgene bakom och implementerar EFPIA:s och PhRMA:s principer för ansvarsfull delning av data från kliniska prövningar.

Begära data och dokument

Forskare som är intresserade av dokument och/eller data från kliniska prövningar kan begära dem på Celgenes portal för delning av data från kliniska prövningar på följande adress: Celgene Clinical Data Sharing. På den här webbplatsen finns anvisningar för hur forskare kan registrera sig och skicka in ett forskningsförslag. Celgene godkänner förfrågningar från kvalificerade forskare om åtkomst till information från Celgenes kliniska prövningar av kemiska substanser och indikationer som har godkänts i USA och EU från och med 1 januari 2014. Dataförfrågningar som ligger utanför den här policyn beaktas också beroende på tillgången till data och en bedömning av förfrågans vetenskapliga giltighet.

Andra aspekter på Celgenes åtagande för ansvarsfull datadelning är att tillhandahålla lekmannasammanfattningar av resultatet från alla Celgene-sponsrade studier till patienterna som ingick i studien via deras läkare, för att informera och utbilda dem om deras deltagande i den kliniska prövningen. Företaget kommer att fortsätta registrera alla Celgene-sponsrade kliniska prövningar med patienter på den offentliga förvaringsplatsen ClinicalTrials.gov. Alla prövningar som genomförs i EU registreras i EU:s register med kliniska prövningar (EudraCT) https://eudract.ema.europa.eu/ och i nationella register när så krävs på landsnivå. Celgene kommer dessutom fortsätta att säkerställa att resultat från alla kliniska Fas III-prövningar och resultat som har stor betydelse skickas som abstrakt till kongresser och för publicering i vetenskapligt granskade tidskrifter, oavsett prövningens resultat och även för prövningar som har avbrutits.