Regelföljsamhet

Effektiv bolagsstyrning ger regelföljsamhet i hela företaget
Allt vi gör på Celgene fokuserar på att uppfylla vår mission att förbättra patienters liv världen över. För att göra det måste våra ord och handlingar ingjuta förtroende hos våra kolleger, patienter, partners och allmänheten.

Därför ser vi ansvarsfullt på vår regelföljsamhet och våra policies för bolagsstyrning. Regelföljsamheten på Celgene bygger på integritet, etik, sunt beslutsfattande och uppförande som upprätthåller våra värderingar och vårt åtagande gentemot patienter.

Etik och transparens
Celgene säkerställer proaktivt att våra policies och metoder är ett stöd för en effektiv bolagsstyrning, transparens och ansvar. Vi granskar och förbättrar ständigt dessa policies så att vi följer alla gällande lagar och bestämmelser världen över.

Vi tror på att arbeta med transparens och öppenhet som ledstjärnor, oavsett om det gäller patientorganisationer, vårdgivare, beslutsfattare eller våra egna medarbetare.

Uppförandekod
Celgene grundar sig på ärlighet, integritet och ansvar. De här viktiga begreppen utgör ramverket för företagets vision, mission och värderingar och är grunden till vår uppförande- och etikkod. Alla Celgenes medarbetare utbildas efter vår uppförandekod. För att säkerställa etiska affärsmetoder och regelefterlevnad inom hela organisationen förväntar vi oss att de läser, förstår och följer kraven i uppförandekoden.

Branschregler
Utöver våra interna policies för regelföljsamhet följer vi uppförandekoderna från branschens tillsynsorgan.