Allmän Integritetspolicy

Klicka här för att ladda ner eller skriva ut en kopia av Celgene Allmänna Sekretesspolicy.

1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Vårt integritetsåtagande

På Celgene är vi medvetna om vikten av och fast beslutna om att skydda integriteten för uppgifter kopplade till de personer vi samarbetar med inklusive patienter, allmänheten, vår personal, myndighets- och hälso- och sjukvårdspersonal och affärskontakter.

Om denna allmänna integritetspolicy

Denna policy är en översikt av hur Celgene Corporation och dess dotterbolag världen runt behandlar uppgifter om personer, och illustrerar Celgenes åtagande att säkerställa att personer kan göra sina val och styra sin information i enlighet med lokala lagar.

Omfattningen av denna allmänna integritetspolicy

Denna policy är specifikt avsedd att ge information för användare av vår webbplats och mobilapplikation, Celgenes aktieägare, allmänhet som interagerar med Celgene, patienter som använder Celgenes produkter och personer som vi håller kontakt med i vår verksamhet (exempelvis på tillsynsmyndigheter, leverantörers personal, samarbetsparter och besökare i Celgenes lokaler). Denna policy upplyser  även personer som kan övervägas för anställning hos Celgene (”Arbetsansökan hos Celgene” i avsnitt 11 nedan) och patienter som deltar i kliniska studier knutna till Celgenes produkter (”Information för patienter och studiedeltagare” i avsnitt 12 nedan) om var dessa kan hitta mer specifik information om integritetsrutiner. Mer information om Celgenes användning av cookie-filer och liknande tekniker på digitala tjänster finns i avsnitt 15 Cookie-filer nedan.

Utöver detta allmänna integritetsmeddelande, finns mer information för hälso- och sjukvårdspersonal i det speciella integritetsmeddelandet för hälso- och sjukvårdspersonal [infoga länk].

Med ”Celgene”, ”koncern”, ”dotterbolag”, ”vi”, ”oss” och ”vår” avses häri Celgene Corporation och tillhörande dotterbolag i hela världen. En förteckning över dotterbolag och i vilka länder de finns presenteras på www.celgene.com.

2. INFORMATION OM DIG SOM CELGENE KAN BEHANDLA

Celgene kan komma att behandla till exempel följande uppgifter om dig:

 • Allmänna uppgifter, t.ex. namn, post- och e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och annan information så som foton, digitala bilder, betalningsrelaterade uppgifter, identitetshandlingar utfärdade av myndigheter (t.ex. körkort, pass, yrkeslicensnummer), avtal, kommunikationspreferenser; frågor du har ställt till Celgene;
 • Arbetsrelaterade uppgifter, exempelvis arbetstitel, utbildningsinformation, yrkeskvalifikationer, arbetserfarenhet, yrkesnätverk, program och aktiviteter där du har deltagit;
 • Hälso-, biometrisk och/eller genetisk information gällande identifierbara eller icke-identifierbara personer och endast om nödvändigt och fullt tillåtet enligt tillämplig lag (inklusive med koppling till Celgenes riskhantering och läkemedelssäkerhetsprogram eller för tillgänglighetssyften för besökare på Celgenes anläggningar); och
 • Digital information genererad genom din användning av Celgenes webbplatser och mobilapplikationer, t.ex. IP-adress, geografisk plats, enhetsidentitet och data överförda via cookie-filer.

3. INFORMATIONSKÄLLOR

I de flesta fall inhämtar vi uppgifter direkt från dig men ibland samlar vi in uppgifter om dig från allmänt tillgängliga externa informationskällor, till exempel:

 • Celgene kan samla in uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal från allmänt tillgängliga eller externa parters källor för marknadsförings- och studiesyften och för att bekräfta yrkesrelaterade uppgifter (t.ex. tillgång till allmänt tillgängliga uppgifter, nationella register eller tredje parts databaser);
 • Hälso- och sjukvårdspersonal eller andra externa parter kan tillhandahålla patientinformation till Celgene där det är nödvändigt enligt tillämpliga lagar om läkemedelssäkerhet och riskhantering;
 • Celgene kan inhämta uppgifter från din dator eller annan enhet som du använder för att besöka Celgenes webbplats, t.ex. IP-adress, domännamn, Internettjänstleverantör (ISP), datum och tid för din begäran och andra uppgifter som inhämtas med spårningstekniker. Se vårt meddelande om cookie-filer i Avsnitt 15
 • Uppgifter kan utlämnas inom Celgene-koncernen, inklusive våra dotterbolag i hela världen.

4. ANLEDNINGEN TILL ATT CELGENE BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Celgene behandlar uppgifter endast för syften som är tillåtna enligt gällande lag, vilket kan innebära skillnader beroende på var du bor och var Celgene är verksamt. Syftet för behandlingen kan exempelvis vara:

 • Hantera Celgenes relationer med personer ex. för att besvara frågor och kommentarer, bjuda in personer till Celgenes arrangemang, efterlevnad av regulatoriska skyldigheter;
 • För samverkans- och forskningssyften, exempelvis för att Celgene ska kunna fatta mer välgrundade beslut vid sökning och anlitande av hälso- och sjukvårdspersonal och opinionsledare och hantera samarbetsrelationerna med hälso- och sjukvårdspersonal;
 • Rekrytering, behandling av personuppgifter för att utvärdera personers lämplighet för befattningar på Celgene;
 • Marknadsundersökning, behandling av uppgifter om personer för lagliga marknadsundersökningssyften. Vi inhämtar uppgifter genom undersökningar och intervjuer av patienter och hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna förbättra våra produkter.
 • Direktmarknadsföring, vi behandlar uppgifter för att tillhandahålla marknadsföringsinformation till personer enligt tillämplig lokal lag (du kan göra val angående detta, se avsnittet ”Dina Rättigheter” i denna policy).
 • Rapportering till tillsynsmyndigheter, behandling av uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla regulatoriska krav, speciellt skyldigheter beträffande läkemedelssäkerhet och riskhantering, och skyldigheter beträffande kostnadstransparens och liknande krav som är speciella för läkemedelssektorn.
 • Alla andra syften som är relevanta för relationen mellan Celgene och dig

Celgene behandlar information för andra syften, förutsatt att det är tillåtet enligt lag (t.ex. arkivering, vetenskapliga eller marknadsrelaterade studier) eller om vi enligt lag är skyldiga (t.ex. obligatoriska rapporter för Celgenes riskhantering och läkemedelssäkerhet).

Rättslig grund för behandling

Celgene behandlar uppgifter på någon eller flera av följande grunder:

 • ditt samtycke (i sådana fall kan samtycket återkallas när som helst);
 • det är nödvändigt för vårt uppfyllande av våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig;
 • behandlingen är nödvändig för vår efterlevnad av en rättslig förpliktelse;
 • behandlingen är nödvändig för att skydda en persons grundläggande intressen;
 • behandlingen är av allmänintresse; eller
 • om behandlingen är i Celgenes berättigade intresse, till exempel behandling av uppgifter för vetenskapliga och statistiska studiesyften, uppgifter om besökare och leverantörspersonal hos Celgene, för vetenskaplig utveckling, förbättring av våra produkter och tjänster, för att leverera säkerhetsåtgärder för skydd av Celgenes anställda, leverantörer, patienter, information och andra tillgångar och för att förhindra brott (t.ex. bedrägeri, ekobrott och stöld av immateriella rättigheter och för att tillförsäkra sin tillverknings och annan verksamhets integritet).

Särskilda kategorier av data

Utöver ovanstående, om Celgene behandlar särskilda kategorier av data om personer i specificerade jurisdiktioner (inklusive EES), till exempel personers hälsa, genetik, religion, etnicitet, , fackligt medlemskap, genetiska och biometriska uppgifter, sexuell orientering eller sexliv), skall det endast förekomma i överensstämmelse med skyldigheter enligt lag.

Celgene utgår från förhållanden så som:

 • om personer ger sitt uttryckliga samtycke (t.ex. patienter som accepterar att förekomma i Celgenes marknadsföringsmaterial);
 • om det krävs beträffande rättigheter och skyldigheter i samband med anställning;
 • om det krävs för någon persons grundläggande intressen;
 • eller behandling är nödvändigt för syftet att erbjuda hälsovård eller arbetshälsovård, förenligt med ett avtal med hälso- och sjukvårdspersonal och;
 • om behandling är nödvändigt för forskningsändamål.

5. VAR CELGENE BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Celgene har huvudkontor i USA och är verksamt i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika. Uppgifter om personer kan vara tillgängliga för Celgenes huvudkontor och några dotterbolag i USA och för utvalda leverantörer och samarbetsparter globalt. I länder där Celgene behandlar uppgifter och där inte samma skyddsnivå tillämpas som i personens hemland, använder Celgene lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga medel för att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst, användning eller spridning, exempelvis upprätthållande av bindande avtal med krav på adekvat skydd av uppgifter om personer.

För medborgare i EES: När vi överför dina uppgifter utanför EES/Schweiz vidtar vi alltid de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att adekvat skydd tillämpas för att skydda dina uppgifter. Sådana säkerhetsåtgärder är att använda av EU-kommissionen godkända standardavtalsparagrafer.

6. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Celgene utlämnar personlig information om det är rimligen nödvändigt för företagets rättmätiga syfte att bedriva verksamheten och om det krävs enligt lag. Uppgifter utlämnas endast i överensstämmelse med lokal tillämplig lag och lämpliga skyddsåtgärder tillämpas där så är möjligt för att skydda dina uppgifter. Celgene kan utlämna uppgifter till alla bolag i koncernen vilket betyder alla dotterbolag till Celgene, vårt slutliga holdingbolag och dess dotterbolag.

För att bedriva sin verksamhet kan Celgene även utlämna uppgifter till externa parter, exempelvis offentliga/tillsynsmyndigheter, statliga eller regionala organ (departement liksom socialförsäkringsorgan), Celgenes externa tjänsteleverantörer (t.ex. för utförande av revisioner, IT-tjänster, tjänster inom kliniska studier och försök), affärskontakter och samarbetande aktörer (t.ex. externa forskare), granskningar och genomförande av aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsgranskning, om Celgene eller en väsentlig del av alla företagets tillgångar förvärvas av en extern part, där även personuppgifter som vi förfogar över ingår som överförda tillgångar eller om Celgene är skyldiga att utlämna personers uppgifter för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk skyldighet.

Celgene kan även utlämna uppgifter för att verkställa sina avtal med personer eller för att skydda Celgenes anställdas, patienters eller andras (t.ex. besökare i Celgenes lokaler) rättigheter, egendom eller säkerhet.

7. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH DINA RÄTTIGHETER

Celgene fattar inga beslut endast med automatiserad behandling, inkl. profilering av personer utan att vi informerar om annat.

8. PERSONLIGA VAL: RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST AV UPPGIFTER

Åtkomst, ändring, radering

Enligt tillämplig integritetslag (t.ex. europeiska dataskyddslagen) kan du ha rätt att begära en kopia av dina uppgifter som Celgene förfogar över. Du kan även ha rätt att ändra, korrigera eller radera sådana uppgifter. Dina rättigheter till sådana uppgifter kan vara föremål för restriktioner enligt lag och myndighetsbeslut.  Se ”Verkställande av personliga rättigheter” nedan.

Val om marknadsföring

Du kan ha rätt att invända mot att uppgifter används för syftena direktmarknadsföring och utskick av vetenskaplig information och nyhetsbrev. Om denna rättighet gäller, så använd funktionerna ”Neka” eller ”Avbryt prenumeration” i utskickade meddelanden. Om du har registrerat dig på vår webbplats eller genom Celgenes resurser och har ett användarkonto, kan du uppdatera dina uppgifter och inställningar här. Se ” Verkställande av personliga rättigheter” nedan.

Invändning mot behandling och andra rättigheter

Enligt tillämplig integritetslag (t.ex. europeiska dataskyddslagen), och om Celgene utgår från legitima affärsintressen eller allmänintresse för behandling av uppgifter och om Celgene genomför direktmarknadsföring, kan du invända formellt mot behandlingen av dina uppgifter för dessa syften (utöver vad som anges i ”Val om marknadsföring” ovan). Du ska tydligt ange ”invändning mot behandling” när du kontaktar Celgene för att verkställa denna rätt till invändning.

Under vissa omständigheter har du även rätt att begränsa delar av behandlingen av dina uppgifter eller att begära att en kopia av dina uppgifter skickas till dig eller en extern part i digitalt format.

Se ”Verkställande av personliga rättigheter” nedan.

Verkställande av dina personliga rättigheter

Fyll i det korta formuläret som finns här för att verkställa dina personliga rättigheter. Din begäran skickas då till lämpliga handläggare på Celgene. Beroende på vilka lagar som gäller och typen av begäran, kan personer behöva lämna viss ytterligare information (inklusive vad som krävs för att bekräfta personens identitet).

Rättigheter att rikta invändningar till dataskyddsmyndigheter för personer bosatta i Europa

Om någon person i ett EES-land eller Schweiz har uppfattningen att Celgene har behandlat uppgifter på ett sätt som är olagligt eller inkräktar på personens rättigheter, eller bryter mot ”Allmänna dataskyddsbestämmelser”, har sådan person rätt att invända direkt till relevant dataskyddsmyndighet.

Utan att begränsa några rättigheter att invända direkt till en myndighet, åtar sig Celgene att skydda personuppgifterna och invändningar kan riktas direkt till Celgene här.

9. HUR LÄNGE CELGENE BEHÅLLER DINA UPPGIFTER

Celgene har som avsikt att inte behålla dina uppgifter längre än nödvändigt för det specifika verksamhetssyftet eller syftet för vilket de har inhämtats. Uppgifter kan behållas under längre tid om det krävs eller medges enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

10. SKYDD AV UPPGIFTER - SÄKERHET

Celgene tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Vid vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörande.

11. ARBETSSÖKANDE PÅ CELGENE

Celgene behandlar uppgifter för att identifiera sökanden och utvärdera platsansökningar och andra personaltjänster som krävs för att utvärdera och bedöma arbetsansökningar. Uppgifter som behandlas kan innefatta exempelvis arbetstitel, utbildningsinformation, yrkeskvalifikationer, arbetserfarenhet, publikationer och forskningsaktiviteter, yrkesnätverk, program och aktiviteter där du har deltagit.

Under hanteringen av en ansökan kan Celgene behandla fler uppgifter så som myndigheters identifieringsnummer, skatteförhållanden, bankkontoinformation, uppgifter om rörelsehinder eller speciella behov på arbetsplatsen, bakgrundsuppgifter, resor och utgifter, prestationshantering, kontaktuppgifter för nödfall, lön, arbetstid, semester och förmåner och relaterad information.

12. INFORMATION FÖR PATIENTER OCH STUDIEDELTAGARE

Celgene behandlar uppgifter om patienter som använder Celgenes behandlingar och tjänster och deltagare i kliniska studier med koppling till Celgenes läkemedel. Celgene kan även ha tillgång till patientuppgifter genom samarbetsavtal med externa parter (t.ex. genetisk information). Ditt namn, identitetsnummer eller annan uppgift som medger direkt identifiering av dig ersätt med en kod. Kodade studiedata används endast för studiens syfte och för uppföljning av studieläkemedlets säkerhet och effektivitet. Endast godkända medlemmar i studieläkarens personal, Celgenes personal eller externa parter som Celgene anlitar för utförande av studien har tillgång till uppgifterna. Celgene kan överföra kodade studieuppgifterna utanför ditt land (t.ex. till USA) för behandling eller inlämning av dem till kompetenta myndigheter. Se avsnitt 5. ”Var Celgene behandlar dina uppgifter” för att få mer information.

Celgene har inte tillgång till patienters och studiedeltagares namn eller kontaktuppgifter och Celgene gör inga försök att direkt identifiera personer. Kontakta din vårdgivare eller besöka den kliniska studiens webbplats för studiedeltagare för att få veta mer om hur dina uppgifter behandlas. Celgene behandlar nyckelkodade uppgifter om patienter och studiepatienter, vilket kan vara en eller flera av födelseår, initialer eller slumpmässigt vald unik identifiering. Dessa nyckelkodade uppgifter kan vara kopplade till uppgifter som gäller fysisk och psykisk hälsa, dietinformation, etnicitet, sexuell läggning, hälso- och säkerhetsrelaterade uppgifter och andra medicinska uppgifter. Uppgifter inhämtas från kliniska studier och kan innefatta särskilda kategorier av personuppgifter.

Celgene kan även tillgängliggöra uppgifter som inhämtas under en studie för forskare utanför Celgene för vidare vetenskaplig användning för folkhälsan. Celgene lämnar dock inte information om din identitet till dessa forskare.

Vi behandlar även uppgifter som du frivilligt lämnar till oss. Vi behandlar till exempel uppgifter som du lämnar till oss när du gör en förfrågan om läkemedel, i den utsträckning det är nödvändigt för att besvara din förfrågan. Vi använder dessa uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

För deltagare och andra berörda personer under 18 år behandlas uppgifterna enligt tillämpliga lagar och först efter att ha fått förälders eller vårdnadshavares medgivande.

13. INFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Celgene behandlar uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis kontaktuppgifter för företagsmeddelanden, avtals-, ekonomisk och andra uppgifter i samband med levererade tjänster och inbjudningar till arrangemang och utbildningsaktiviteter, uppgifter om yrkeskvalifikationer, uppgifter med koppling till dina hanteringsförfrågningar och för att hantera kommersiella aktiviteter.

Dina personuppgifter kan kombineras med andra uppgifter som vi kan förfoga över om dig och/eller som har inhämtats genom allmänt tillgängliga källor, exempelvis vetenskapliga och medicinska publikationer, nationella register och Internet. För att erhålla en översikt av dessa uppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Mer information om hur Celgene behandlar hälso- och sjukvårdspersonals uppgifter finns i vårt integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdspersonal.

14. BARN

Celgenes webbplatser och mobilapplikationer vänder sig inte till och är inte utformade för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in uppgifter från någon person som är under 13 år.

Mer information finns i avsnitt 12 ”Information för patienter och studiedeltagare” ovan.

15. ANVÄNDNING AV COOKIE-FILER OCH SPÅRA INTE

Celgene kan använda cookie-filer och liknande spårningstekniker på sina webbplatser och andra digitala tjänster, inklusive platsinformation, på sina webbplatser och mobilapplikationer. En cookie-fil är en liten datafil som placeras på din enhet och som kan användas för följande syften:

 • Att göra din användning effektivare, snabbare och enklare, genom att registrera dina preferenser, t.ex. vilket språk du föredrar, visning och andra inställningar, upprätthålla din session och för godkännanden. Detta hjälper oss att erbjuda en bättre användarupplevelse. Dessa cookie-filer kallas även sessionscookies, autentiseringscookies och cookie-filer för anpassning av användargränssnitt.
 • Skaffa användbar information om hur webbplatsen används genom insamling av information om antalet besökare och annan användning. Detta hjälper oss att förbättra våra webbplatser. Dessa cookie-filer kallas även analyscookies. För detta syfte använder vi tjänster som Google analytics vilket betyder att Google och liknande leverantörer också har tillgång till uppgifterna (t.ex. din IP-adress och andra enhetsidentifierare, t.ex. IMEI-nummer och MAC-adress).
 • Ge enkel åtkomst av våra sidor på sociala media. Detta hjälper oss att dirigera dig och tillgängliggöra vårt material på webbplatser såsom Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, YouTube eller Pinterest. Dessa tillägg för sociala media kan lagra cookie-filer och liknande tekniker på din dator eller enhet. Det betyder att de sociala mediernas sidor har åtkomst till dessa uppgifter (inklusive din IP-adress) och kan avläsa att du har använt Celgenes webbplats.

Du kan göra inställningar i din webbläsare för hantering eller avvisande av cookie-filer. Var medveten om att webbläsarens inställning för att automatiskt avvisa cookie-filer kan påverka din webbupplevelse vid besök av våra webbplatser, exempelvis genom att dina inställningar inte registreras, att funktioner inte är tillgängliga och att du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner på webbplatsen.

Observera att Celgene för närvarande inte svarar på inställningen ”Spåra inte” i webbläsaren. Celgene fortsätter att granska nya tekniker och kan anta en standard när den finns.

Mer information om olika typer cookie-filer och hur de hanteras, inklusive hur de blockeras och raderas finns på http://www.allaboutcookies.org

16. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Celgene kan från tid till annan uppdatera denna policy och anslår ändringar på www.celgene.se/sekretesspolicy/celgene-allman-integritetspolicy/ . Om några materiella ändringar har gjorts kan Celgene, då det tillåts enligt lag, meddela personer direkt eller lägga ut ett framträdande meddelande på www.celgene.se/sekretesspolicy/celgene-allman-integritetspolicy/.

17. KONTAKTA OSS

Vid eventuella frågor om denna integritetspolicy eller för att få mer information om Celgenes integritetsrutiner kan du kontakta oss.

Du kan kontakta dataskyddsansvarig eller integritetsansvarig vid Celgene i Europa genom att fylla i kontaktformuläret som finns nedan eller med post till:

(för medborgare i EES/Schweiz, Asien, Mellanöstern, Afrika)

Europeiska Dataskyddsombud
Route de Perreux 1,
2017 Boudry
Switzerland

(för medborgare i USA och Kanada)

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA

Senast uppdaterat: Maj 2018