Integritetsmeddelande Till Hälso- Och Sjukvårdspersonal

Klicka här för att ladda ner eller skriva ut en kopia av Celgene Health Care Professionals sekretesspolicy.

1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

På Celgene är vi medvetna om vikten av, och är fast beslutna om att skydda, integriteten för information knuten till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP:er) och annan medicinsk personal (exempelvis statistiker, sjukhusrepresentanter, klinikpersonal, universitet, myndighetsanställda, frivilligorganisationer) som vi samverkar med (gemensamt ”HCP:er”).

Detta meddelande ger information om vilka personuppgifter som behandlas, hur och varför det sker, och individuella rättigheter.

Med ”Celgene”, ”koncern”, ”dotterbolag”, ”vi”, ”oss” och ”vår” avses häri Celgene Corporation och tillhörande dotterbolag i hela världen.

2. INFORMATION OM DIG SOM VI KAN KOMMA ATT BEHANDLA

Vi sparar bara uppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera vår relation till dig. Vi kan, beroende på vilken relation vi har till dig, behandla till exempel:

 • Allmänna uppgifter: namn, post- och/eller e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och annan information så som foton, digitala bild- och ljudinspelningar, betalningsrelaterade uppgifter, identitetshandlingar utfärdade av myndigheter (t.ex. körkort, pass, skatteidentitet), avtal, kommunikationspreferenser; frågor som har ställts till Celgene; speciella förhållanden (dietpreferenser, rörelsehinder).
 • Arbetsrelaterade uppgifter: exempelvis yrkestitel, utbildningsuppgifter, yrkeskvalifikationer, förskrivningshistorik, arbetserfarenhet, yrkeslicenser, nätverk och samarbetspersoner, deltagande i program och aktiviteter, utgivna publikationer eller medförfattande, utmärkelser, styrelseuppdrag, arbetskonferenser och arrangemang, anställningsstatus, inflytandegradering, information om personliga resor och utgifter.
 • Utvärderande uppgifter: exempelvis interna bedömningar, feedback, utvärderingar, klassificeringar och bedömningar av prestation i yrkesmässiga aktiviteter och resultat.
 • Transperensuppgifter: uppgifter som gäller betalningar och levererade tjänster, fakturor och skatteinformation.

3. INFORMATIONSKÄLLOR

Det vanligaste är att vi samlar in uppgifterna direkt från dig, men i vissa fall inhämtar vi uppgifter om dig från andra källor innefattande t.ex.: allmänt tillgängliga källor (t.ex. webbplatser, sociala medier och andra digitala plattformar, publikationsdatabaser, tidskrifter, föreningar, redaktionella webbplatser, nationella register, yrkeskataloger och externa databaser om hälso- och sjukvårdsanställda) eller externa leverantörer och tjänsteföretag som verkar på vårt uppdrag.

4. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter endast för sådana ändamål som är tillåtna enligt gällande lag, vilket kan innebära skillnader beroende på var du bor och var vi är verksamma. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig för att:

 • Bedriva vår verksamhet: exempelvis för att besvara frågor och kommentarer, hantera våra samarbeten och betalningar, hantera data där utlands- eller tjänsteresor krävs för utbildning eller konsultuppdrag, inbjudningar av dig till våra arrangemang eller deltagande i våra aktiviteter, rådgivning om aktiviteter som involverar hälso- och sjukvårdspersonal, hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO), patientorganisationer, enskilda patienter och kliniska studieorganisationer och tillhandahållande av erforderlig litteratur till hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för att besluta om behandling och för andra behov, till exempel tillhandahållande av vetenskaplig information;
 • Leva upp till rättsliga och regulatoriska krav och följa bästa branschstandard och god etik: exempelvis rapportering av interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal för transparenssyften, verkställa våra användarvillkor eller andra juridiska rättigheter; följande av gällande lagar, bestämmelser och krav från myndigheter, t.ex. efterlevnad av datafångst för farmakovigilans och rapporteringsskyldigheter; och uppfyllande av branschstandarder och vår policy;
 • Uppnå strategiska och forskningsrelaterade syften: exempelvis anknyter vi till viktiga opinionsledare för att kunna ta mer välgrundade och objektiva beslut;
 • Kommunikation som ingår i bedrivandet av verksamheten: exempelvis kommunikation med personer, aktörer och institutioner med anknytning till våra affärsaktiviteter. Tillhandahållande av tjänster och hantering av relationer med kunder och presumtiva kunder. Lagenlig marknadsföring och kommersiell kommunikation.
 • Upptäckt och prevention av säkerhetsrisker och bedrägeri, exempelvis att säkerställa dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet, samt att säkerställa en säker miljö vid våra arrangemang, lokaler eller nätverk.
 • Alla andra syften som är relevanta för relationen mellan Celgene och HCP:er

Vi behandlar information för ytterligare ändamål, förutsatt att det är tillåtet enligt lag (t.ex. arkivering, vetenskapliga eller marknadsrelaterade studier) eller om vi enligt lag är skyldiga (t.ex. obligatoriska rapporter för Celgenes riskhantering och läkemedelssäkerhet).

Rättslig grund för behandling

Vi kan komma att behandla dina uppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • Ditt samtycke (i sådana fall kan samtycket återkallas när som helst);
 • Det är nödvändigt för vårt uppfyllande av våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig;
 • Det krävs för någon persons grundläggande intressen;
 • Det är nödvändigt för vår efterlevnad av en rättslig förpliktelse;
 • Under vissa omständigheter är behandling av uppgifter nödvändigt för Celgenes eller en extern parts berättigade intressen: exempelvis behandlar vi personuppgifter för vetenskapliga eller statistiska syften, läkemedelssäkerhets- och riskhanteringssyften, bedrivande av affärsrelationer och verksamhet inklusive strategi- och marknadsföringsaktiviteter.

Behandling av uppgifter för vetenskapliga studiesyften betraktas som överensstämmande med de initiala syftena som uppgifterna ursprungligen inhämtades för.

Notera att vi eventuellt inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig eller våra rapporteringsskyldigheter till myndigheter om du har ett avtal med oss eller om efterfrågade uppgifter som krävs enligt lag inte har inkommit (t.ex. om hälso- och sjukvårdspersonal uppger uppgifter om negativa händelser).

 

Särskilda kategorier av data

Utöver ovanstående, om vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter om personer i specificerade jurisdiktioner, till exempel uppgifter om personers hälsa, ska vi endast göra det i överensstämmelse med skyldigheter enligt lag.

Vi utgår från förhållanden så som:

 • personers uttryckliga samtycke (t.ex. tillgänglighetsinformation om du deltar i Celgene-arrangemang);
 • om det krävs beträffande rättigheter och skyldigheter i samband med anställning;
 • eller behandling är nödvändigt för syftet att erbjuda hälsovård eller arbetshälsovård; och
 • nödvändighet på grund av allmänt intresse inom området allmän hälso- och sjukvård, exempelvis skydd mot allvarliga medicinska gränsöverskridande hot eller tillförsäkrande av hög säkerhets- och kvalitetsnivå hos läkemedel eller medicintekniska produkter.

5. VAR VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Vi har huvudkontor i USA och är verksamt i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika. Uppgifter om personer kan vara tillgängliga för våra huvudkontor i USA och några av våra dotterbolag, samt för utvalda leverantörer och samarbetsparter världen över. Om vi behandlar personuppgifter i länder som inte har samma skyddsnivå som ditt hemland, vidtar vi lämpliga rättsliga och säkerhetsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller spridning, exempelvis upprätthållande av bindande avtal med krav på adekvat skydd av uppgifter om personer.

För medborgare i EES: När vi överför dina uppgifter utanför EES/Schweiz vidtar vi alltid de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att adekvat skydd tillämpas för att skydda dina uppgifter. Sådana säkerhetsåtgärder är att använda av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler.

6. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut personuppgifter om det är rimligen nödvändigt för vårt berättigade syfte att bedriva verksamheten och om det krävs enligt lag. Uppgifter utlämnas endast i överensstämmelse med tillämplig lag och lämpliga skyddsåtgärder tillämpas där så är möjligt för att skydda dina uppgifter. Vi kan utlämna uppgifter inom Celgene Corporation och våra dotterbolag världen över.

För att bedriva vår verksamhet kan vi även komma att utlämna uppgifter till externa parter, exempelvis offentliga/tillsynsmyndigheter, statliga eller regionala organ (departement liksom socialförsäkringsorgan), våra externa tjänsteleverantörer (t.ex. för utförande av revisioner, IT-tjänster, tjänster inom kliniska studier och försök, eller aktiviteter för regelefterlevnad inom hälso- och sjukvården), affärskontakter och samarbetande aktörer (t.ex. externa forskare). Om Celgene eller en väsentlig del av alla företagets tillgångar förvärvas av en extern part, kommer personuppgifter som vi förfogar över att ingå som överförda tillgångar.

Vi kan även komma att utlämna uppgifter för att verkställa våra avtal med dig eller för att skydda våra anställdas, patienters eller andras (t.ex. besökare i Celgenes lokaler) rättigheter, egendom eller säkerhet.

7. KLASSIFICERING, AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH DINA RÄTTIGHETER

Dina personuppgifter kan komma att kombineras med annan information om dig som vi redan har, eller som vi får tillgång till genom offentlighet, såsom vetenskapliga- och läkemedelspublikationer, nationella register och internet. Vi kan också komma att göra interna bedömningar, utvärderingar, klassificeringar och ratings avseende dina aktiviteter och/eller ditt prövningsställe (om tillämpligt).

Celgene utnyttjar en algoritm för nivåindelning av HCP:er enligt deras forskningsaktiviteter (inkl. publicering) och färdigheter (t.ex. års erfarenhet och kvalifikationer). Tillämpliga priser för föredrag och medverkan i arrangemang sätts enligt hälso- och sjukvårdspersonalens nivå.

Slutliga beslut fattas alltid av en individ.

8. PERSONLIGA VAL: RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST AV UPPGIFTER

Åtkomst, ändring, radering

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att begära en kopia av dina uppgifter som vi förfogar över. Du kan även ha rätt att ändra, korrigera eller radera sådana uppgifter. Dina rättigheter till dessa uppgifter kan vara föremål för restriktioner enligt lag och myndighetsbeslut. Se avsnittet ”Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

Val om marknadsföring

Du kan ha rätt att invända mot att uppgifter används för syftena direktmarknadsföring och utskick av vetenskaplig information och nyhetsbrev. För att utnyttja denna rättighet, vänligen välj funktionerna ”neka” eller ”avbryt prenumeration” i utskickade meddelanden. Om du har registrerat dig på vår webbplats eller genom våra resurser och har ett användarkonto kan du uppdatera dina uppgifter och inställningar här. Se avsnittet ” Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

Invändning mot behandling och andra rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, och om vi utgår från legitima affärsintressen eller allmänintresse för behandling av dina personuppgifter och om vi genomför direktmarknadsföring, kan du invända formellt mot behandlingen av dina personuppgifter för dessa syften. Du ska tydligt ange ”invändning mot behandling” när du kontaktar oss för att verkställa din rätt till invändning.

Under vissa omständigheter har du även rätt att begränsa delar av behandlingen av dina uppgifter eller att begära att en kopia av dina uppgifter skickas till dig eller en extern part i digitalt format.

Se avsnittet ” Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

Rätt att ge in klagomål till dataskyddsmyndigheter

Du kan ha rätt att ge in klagomål direkt till relevant dataskyddsmyndighet eller tillsynsmyndighet om du anser att vi har behandlat uppgifter på ett sätt som är olagligt eller inkräktar på dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning,.

Utan att begränsa några rättigheter att invända direkt till en myndighet, åtar vi oss att skydda personuppgifterna och invändningar kan riktas direkt till oss. Se avsnittet ” Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

9. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER

Vår avsikt är att inte behålla dina uppgifter längre än nödvändigt för det specifika verksamhetsändamålet eller ändamålet för vilket de har inhämtats. Uppgifter kan behållas under längre tid om det krävs eller medges enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

10. SKYDD AV UPPGIFTER (SÄKERHET)

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Vid hantering av hälso- och sjukvårdspersonals personuppgifter vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörande såsom.

11. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan från tid till annan uppdatera detta meddelande och anslår ändringar på www.celgene.se/sekretesspolicy/integritetsmeddelande-till-halso-och-sjukvardspersonal.Om några materiella ändringar har gjorts kan vi, då det tillåts enligt lag, meddela personer direkt eller lägga ut ett framträdande meddelande på www.celgene.se./sekretesspolicy. Besök denna sida regelbundet för att se uppdateringar.

12. KONTAKTA OSS

För HCP:er i EES/Schweiz, Asien, Mellanöstern, Afrika: Vid eventuella frågor om detta integritetsmeddelande, eller för att få mer information om Celgenes integritetsrutiner kan du kontakta dataskyddsansvarig hos oss genom att fylla i eller med post till:

Europeiska Dataskyddsombud
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Switzerland

HCP:er i USA och Kanada kan kontakta Celgenes globala kontor genom att fylla i formuläret  eller med post till:
Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States

Senast uppdaterat: Maj 2018